Una din învăţăturile greşite ale mişcării “ Restored Church of God” susţine că:

Biserica lui Dumnezeu este doar una pe pămînt şi doar într-un singur loc, şi aceasta este “Restored Church of God” din Statele Unite ale Americii. Celelalte Biserici nu sunt adevărate căci ele nu cunosc adevărul deplin al Cuvîntului Lui Dumnezeu. De aceea toţi creştinii adevăraţi trebuie să se strîngă în jurul acestei Biserici adevărate, ca să beneficieze de toate binecuvîntările Lui Dumnezeu”

În acest articol vin să aduc argumente Biblice împotriva acestor  învăţături false.

Cine formează Biserica Lui Dumnezeu?

Biserica lui Dumnezeu nu este o clădire de piatră, sau un loc anume. Biserica sunt credincioşii, pietrele vii care formează casa lui Dumnezeu.

19 Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sînteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20 fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21 În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul. 22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul. (Efeseni 2:19-22)

Apostolul Pavel a scris astfel Bisericii din oraşul Corint din Grecia:

27 Voi (creştinii care au încheiat legămînt cu Isus)sînteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.(1Corinteni 12:27)

Adevărata Biserică a Lui Dumnezeu suntem noi creştinii care am intrat în legămîntul Nou încheiat prin credinţă în Isus Hristos. Toţi credincioşii adevăraţi de pe toată suprafaţa pămîntului, care s-au întors din toată inima la Dumnezeu, formează Biserica care este trupul Lui Hristos. Biserica este una Universală, care se numeşte Trupul Lui Hristos, sau Mireasa Lui Hristos. Orice Biserică locală este parte din Biserica Universală şi toate ele, Bisericile locale, formează împreună Trupul Domnului Isus Hristos, Biserica. Însă cu toate acestea,

RCG suţine că “Biserica lui Hristos este doar una pe pămînt şi doar într-un singur loc”.

Greşit! Biserica lui Hristos, este Una, dar ea nu este doar într-un singur loc de pe pămînt. Dacă cititorul va citi cartea Faptele Apostolilor din Biblie va înţelege mai bine cum a avut  loc naşterea Bisericii lui Hristos. Şi anume, la capitolul 2 ne este relatată pogorîrea Duhului Sfînt în ziua Cincizecimii şi atunci a avut loc şi naşterea Bisericii lui Hristos. Chiar în aceiaşi zi cînd S-a pogorît Duhul Sfînt la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete(Faptele Apostolilor 2:41). Toate aceste evenimente au avut loc în ziua Cincizecimii cînd la Ierusalim erau adunaţi Iudei din toate neamurile:

Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi, 11 Cretani şi Arabi,… „(Fapte 2:9-11)

De ce Dumnezeu a hotărât anume ziua aceasta pentru pogorîrea Duhului Sfînt şi respectiv naşterea Bisericii Lui? Tocmai din motivul că în ziua aceea aveau să fie toţi aceşti oameni din toate părţile lumii, care venind la Ierusalim şi văzînd minunea pogorârii Duhului Sfînt, să poată auzi Evanghelia în limba lor şi să se pocăiască.Apoi să  devină parte din Trupul lui Hristos, Biserica. Dumnezeu a ştiut că toţi aceşti oameni, aveau să se întoarcă înapoi în locurile de unde au venit, şi astfel Evanghelia avea să fie răspândită prin ei şi mai mult. Respectiv şi Biserica Lui Hristos avea să crească mai mult, dar nu numai într-un singur loc, ci în toate locurile numite mai sus. Nicăieri în Biblie, nu vedem că Dumnezeu le-ar fi dat vreo poruncă apostolilor sau altor credincioşi,  ca să cheme pe toţi cei ce se întorc la Dumnezeu într-un singur loc  stabilit de El. Ci dimpotrivă vedem că după toate aceste evenimente, cînd numărul ucenicilor s-a înmulţit foarte mult, la capitolul 8 din Faptele Apostolilor, a venit o prigoană foarte mare în Ierusalim,

Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. (Faptele Apostolilor 8:1b)

Iar după ce Saul care prigonea foarte mult Biserica lui Hristos, s-a întors la Dumnezeu, ne este relatat următoarele:

Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfînt, se înmulţea.(Fapte 9:31)

Deci vedeţi, se vorbeşte despre o singură Biserică dar care deja se strîngea în diferite locuri, Iudea, Galilea şi Samaria. Nicăieri după aceasta nu vedem că Dumnezeu, sau apostolii ar fi chemat pe toţi cei credincioşi înapoi la Ierusalim spunînd că acolo este unicul loc unde poate exista adevărata Biserică a lui Hristos, sau să le fi vorbit de vre-un alt loc unde ar fi trebuit să se strîngă în viitor. Ci dimpotrivă, vedem cum mai apoi apostolii trimeteau slujitori ca să spună Evanghelia la neamuri ca şi aceştia să beneficieze de credinţa în Isus Hristos. Apostolul Ioan, fiind răpit în Duhul, a avut următoarea vedenie despre zilele din urmă şi Biserica lui Hristos:

9 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s’o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; 10 şi strigau cu glas tare, şi ziceau: ,,Mîntuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!„(Apocalipsa 7:9-10)

Deci vedeţi că Biserica adevărată a lui Hristos este formată din credincioşii nu numai dintr-un singur loc, ci din orice neam, orice seminţie, orice norod şi orice limbă. Restored Church of God nu poate deţine monopolul asupra Bisericii lui Hristos ca şi cum ar fi unica adevărată, pentrucă Biserica lui Hristos este formatăde către oamenii de pe tot globul pămîntesc, care şi-au spălat hainele în sîngele scump al Domnului Isus Hristos.
Şi chiar dacă  ar fi vrut Dumnezeu ca Biserica lui să fie doar într-un singur loc aici pe pămînt, ar fi trebuit să fie de acolo de unde s-a început şi nu în altă parte, aşa cum crede RCG.  Sau cel puţin ni s-ar fi dat anumite indicaţii şi porunci cu privire la aceasta.

Dumnezeu să ne păzească de erezii nimicitoare.

Reclame