065soldierDM_468x367 Dacă ai primit din toată inima pe Domnul Isus Hristos în viaţa ta şi  ai încheiat legămînt cu El prin credinţă şi pocăinţă, atunci tu ai devenit soldat în ostea Lui. Tu acum eşti parte din armata Lui. Soldaţi în armată sunt mulţi, dar nu toţi sunt buni. Unii devin eroi, alţii ajung soldaţi de mijloc, alţii în general preferă “fărmiturile” ce cad de la masa ieroilor. Tu ce preferi? În Sfînta Scriptură găsim foarte multe principii legate de cum trebuie să fie un ostaş al lui Hristos. Totuşi astăzi ne vom limita doar la 2 Timotei capitolul 2.

Puterea Ostaşului

Epistola a doua către Timotei, este ultima scrisoare pe care a scris-o apostolul Pavel. Ultimile lui cuvinte, simţăminte, dureri  şi îndemnuri le găsim în această epistolă. Îmi place foarte mult să observ ce spun oamenii înainte de moarte. Dacă te interesează să ştii ce a spus Pavel înainte de moartea sa, te sfătuiesc să studiezi această epistolă minunată. Pavel a fost şi el un ostaş adevărat al lui Hristos. El a cucerit foarte multe localităţi şi teritorii pentru Împăraţia lui Dumnezeu. De aceea acum ca şi un comandant experimentat, el continuă să-şi pregătească subalternii. Un lucru nu puţin  important în luptă este “Puterea”. De unde un bun ostaş îşi poate lua puterea?

1 Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.(2Timotei 2:1)

Harul Domnului Isus Hristos, ne întăreşte. Harul lui este tot ceea de ce ai nevoie ca să fii un bun ostaş, puternic al Lui. Puterea care ţi-o dă harul lui Hristos, este diferită de puterea fizică dar cu mult mai importantă decît aceasta. Tot Apostolul Pavel, ostaş al lui Hristos, în altă epistolă a spus:

9 Şi El(Hristos) mi -a zis: ,,Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrşită.„ Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentruca puterea lui Hristos să rămînă în mine. 10 De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci cînd sînt slab, atunci sînt tare. (2Corinteni 12:9-10)

Puterea ostaşului lui Hristos, nu depinde de puterea lui fizică, ci de relaţia lui pe care o are cu Mareşalul său, Isus Hristos. Cînd noi suntem slabi şi înţelegem nevoia şi dependenţa noastră de Hristos, atunci puterea harului Său se face desăvîrşită în noi. Atunci priveşti şi te uimeşti de ceea ce a putut face Domnul prin tine. 

Purtarea Ostaşului

  • Transmite mai departe ceea ce învaţă

Orice ostaş învaţă anumite tehnici care îi  prind bine pe cîmpul de luptă. Tot aşa şi ostaşul lui Hristos trebuie să înveţe din Cuvintul lui Dumnezeu tehnicile sale de luptă pe care le va aplica în războiul spiritual în care este implicat zilnic. Dar nu numai atît, responsabilitatea noastră este să transmitem mai departe aceste tehnici.

2 Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.

Cînd înveţi pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu, tu nu numai transmiţi acele adevăruri la oameni de încredere, ci în acel moment întăreşti acele adevăruri în primul rînd în viaţa ta.

  • Nu se încurcă cu treburile vieţii

3 Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
4 Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l -a scris la oaste. (2Timotei 2:2-4)

Imaginează-ţi că toţi soldaţii din armata noastră, într-o zi după amiază ar hotărî să meargă acasă. Să mai viziteze pe părinţi, să-şi mai vadă fraţii surorile, etc. Apoi cineva ar mai vrea să meargă în oraş să-şi coase vre-un costum, motivând ca s-a săturat de uniforma lui de soldat. Şi aşa în fiecare zi. Ce s-ar întîmpla? Sună hazliu! Dar cam aşa se întîmplă cu noi cînd în loc să ne dedicăm în totul totului lucrării lui Hristos şi misiunii care El ne-a încredinţat-o noi căutăm mai mult treburile vieţii. Oare Cel care ne-a înscris la oaste, nu poate să aibă grijă de toate nevoile noastre zilnice?!

  • Împarte drept Cuvântul adevărului

15 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n’are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului. 16 Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti; căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. (2Timotei 2:15-16)

Principiul acesta este  similar cu primul care descrie purtarea ostaşului, şi anume, “transmite mai departe ceea ce învaţă”. Totuşi este o diferenţă. A împărţi drept Cuvîntul adevărului, se referă mai mult la predicarea, învăţarea doctrinelor Cuvîntului Lui Dumnezeu în cel mai corect mod. Adevăratul ostaş al lui Hristos, se va atîrna de aceasta cu toată seriozitatea. Aşa ca să  înveţe pe alţii tot planul lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu şi nu ostaşul.

  • Model pentru alţii

24 Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blînd cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,
(2Timotei 2:24)

Ostaşul Domnului Isus trebui să caute să fie model în purtarea lui. Apostolul Pavel spune “În stare să înveţe pe alţii”. Atunci cînd viaţa ta nu este model, cînd nu trăieşti ceea ce vorbeşti, tu nu eşti în stare să înveţi pe alţii. Observaţi că nu vorbesc aici despre doctrină. Poţi să ştii foarte bine doctrina Biblică, poţi să ştii şi să o explici foarte frumos la alţii, dar… dacă viaţa ta are lucruri de care trebuie să-ţi fie ruşine, dacă viaţa ta nu trăieşte ceea ce vorbeşte, atunci,  te discreditezi ca ostaş. Şi nu mai eşti în stare să înveţi pe alţii. Vorbele tale nu au putere.

Răsplata Ostaşului

Pe orice ostaş adevărat al lui Hristos  îl aşteaptă o răsplată! Haide-ţi să vedem cîteva din ele:

  • Răsplata nr.1 – Cununa

5 Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s’a luptat după rînduieli.

Aşa cum orice sportiv care iese învingător la competiţii primeşte un premiu, tot aşa şi ostaşul Domnului Hristos va primi o cunună. Cununa aceasta nu se va vesteji niciodată. Dar observaţi acelaşi verset. Ai putea să te lupţi toată viaţa şi totuşi să nu fii încununat, sau răsplătit în final. De ce? Pentrucă acum, te lupţi dar nu după rînduielile puse de Dumnezeu. Care este rînduiala? În contextul acesta, ar fi principiile văzute mai sus ce au explicat purtarea ostaşului lui Hristos.

  • Răsplata nr2 – Roade

6 Plugarul trebue să muncească înainte ca să strîngă rodurile. 7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

Dumnezeu te va răsplăti cu roadele muncii tale, aşa cum răsplăteşte pe plugarul care lucrează ogorul. Dar observă, mai întîi trebuie să lucrezi ogorul. Să nu crezi că vei sta “tolănit” toată ziua şi la sfîrşit vei culege roadele. Plugarul lucrează, şi aşa trebuie să faci şi tu dacă vreai să culegi rodurile.

  • Răsplata nr.3 – Oamenii capătă mîntuirea

10 De aceea rabd totul pentru cei aleşi, pentruca şi ei să capete mîntuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava vecinică.

Pavel spune că rabdă acum totul, ca oamenii la care el le provăduieşte Evanghelia să capete mîntuirea şi slava veşnică. Truda ta nu va fi în zadar, ostaşule, dacă te vei osteni după rînduiala pusă de Dumnezeu. Vei ajunge să culegi roadele. Iar aceste roade sunt cei cărora le spui şi le transmiţi Cuvântul lui Dumnezeu.

  • Răsplata nr. 4 – Vei trăi şi împărăţi împreună cu Domnul

11 Adevărat este cuvîntul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. 12 Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. 13 Dacă sîntem necredincioşi, totuş El rămîne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. (2Timotei 2:11-13)

Expresia “dacă” arată o condinţie: dacă am murit împreună cu El şi dacă răbdăm. Aceste doua condiţii primordiale în acest text arată rezultatul care ne aşteaptă, dacă le împlinim. Adevăratul ostaş, este acela care a murit pentru El şi acum numai trăieşte el, ci Hristos trăieşte în viaţa lui. Numai atunci ştim cu siguranţă că acest ostaş va trăi împreună cu Hristos.  Apoi, dacă răbdăm, vom împărăţi cu Hristos.

Dragul meu, ce fel de ostaş eşti tu? Dacă ai avea ocazia  să întrebi pe Mareşalul tău, ce părere are despre tine, la ce răspuns te-ai aştepta?

Dumnezeu să ne ajute pe toţi copiii Lui să fim buni ostaţi ai Săi!

Reclame