AABHSTBUCBVZLKGEXBE După o săptămînă de la Învierea Domnului Isus, o mare parte din poporul nosru, şi anume creştinii din Biserica Ortodoxă sărbătoresc aşa numita sărbătoare, “Paştele Blajinilor”. În acest articol doresc să privim şi să vedem ce este cu această sărbătoare? 

Originea

Preotul Valeriu Potoroacă paroh al bisericii “Sfântul Pantelemon” din Chişinău a spus următoarele cu privire la originea sărbătorii “Paştele blajinilor”:

Rădăcinile acestei sărbători vin din timpurile precreştine, când strămoşii noştri erau păgâni. Despre aceasta ne mărturisesc şi o mulţime de legende din tezaurul folcloristic al neamului nostru. (Interviu Info-Prim Neo)

Nicolae Băieşu, doctor în filologie şi etnograf a spus astfel cu privire la originea cuvântului “blajin” într-un articol publicat de săptămânalul “Timpul”:

Denumirea de blajin vine din slavonul “blajenîi”- blând, bun, cuvios. Conform imaginaţiei populare, blajinii trăiesc într-o lume îndepărtată, la hotarul între “lumea asta” şi “lumea cealaltă”, ori aproape de rai, pe o insulă înconjurată de Apa Sâmbetei. Se zice că blajinii descind din Set – unul din fiii lui Adam. Totodată, se crede că ei umblă goi, sunt oameni scunzi, buni la suflet, paşnici, înţelepţi şi foarte credincioşi. Se hrănesc numai cu fructe. Bărbaţii se întâlnesc cu femeile doar o dată pe an, timp de câteva zile la Paşti, când se împerechează (pentru procreare). Blajinii nu ştiu să calculeze timpul, să ţină sărbători. Semnul că a venit Paştele este sosirea pe apă (Apa Sâmbetei) a cojilor de ouă roşii pe care creştinii le aruncă pe undele curgătoare în Vinerea ori sâmbăta din Săptămâna Patimilor.

Care este baza Biblică?

În Sfînta Scriptură nu găsim nici o poruncă sau referinţă prin care Dumnezeu ne-ar cere să sărbătorim această sărbătoare. Dar pentrucă această sărbătoare este strîns legată de cei morţi, vreau în continuare să privim la…

Ce spune Biblia despre cei de dincolo?

Toţi oamenii de pe pămînt ne împărţim în două categorii. Nu exista a treia. Ne împărţim în copiii lui Dumnezeu care au crezut din toată inima în Domnul Isus Hristos şi prin credinţă în El şi-au spălat inimile de păcat. Şi a doua categorie sunt aceea care nu au crezut în Domnul Isus Hristos şi care se află încă sub povara păcatului lor. Condiţia ta veşnică, este strîns legată de starea ta prezentă, adică de grupul din care faci parte. De aceea cînd citim în Bibie cu privire la cei morţi, trebuie să ţinem cont la care din cele două categorii se referă pasajul. De obicei, atunci cînd Sfînta Scriptură se referă la cei din prima cateogorie, nu îi numşte “morţi”, ci “adormiţi”. Totuşi sunt lucruri comune, care se referă şi la unii şi la alţii.

  • Cei morţi nu mai pot avea parte de lucrurile pămînteşti

Atît cei credincioşi cît şi cei necredincioşi care au plecat din lumea aceasta, ei nu vor mai avea niciodată parte de lucrurile din lumea în care noi trăim. Lucrurile materiale nu pot fi transmise dincolo. Eclesiastul spune:

6 Şi dragostea lor(a celor morţi), şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face supt soare.(Eclesiastul 9:6)

De aceea încercarea pămîntenilor de a transmite ceva dincolo, celor dragi şi scumpi ai lor, la sărbătoarea “Blajinilor”, este zădarnică. Pentrucă Dumnezeu spune că cei morţi nu pot avea parte niciodată de ceea ce se face supt soare.

  • Condiţia veşnică a celor morţi  nu se mai poate schimba

Ştiu că aceasta poate suna dur pentru cineva, dar nu eu, ci Dumnezeu spune aceasta în Cuvîntul Lui.  Cu toţii, mai mult sau mai puţin, ştim istoria Bogatului care avea la uşa sa pe un sărac numit Lazăr. Citeşte atent relatarea aceasta şi în timp ce citeşti observă care este starea celor de dincolo:

,,Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in supţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20 La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. 21 Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile, cari cădeau de la masa bogatului; pînă şi cînii veneau şi -i lingeau bubele. 22 Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sînul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. 23 Pe cînd era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi -a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sînul lui, 24 şi a strigat: ,Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimete pe Lazăr să-şi moaie vîrful degetului în apă, şi să-mi răcorească limba; căci grozav sînt chinuit în văpaia aceasta.` 25 ,Fiule`, i -a răspuns Avraam, ,adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi -a luat pe cele rele; acum aici, el este mîngîiat, iar tu eşti chinuit. 26 Pe lîngă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.`

Observi cele  două categorii de oameni? Bogatul a mers în locuinţa morţilor iar Lazăr în sînul lui Avraam, Împăraţia lui Dumnezeu. Între bogat şi Lazăr cu Avraam era o prăpastie mare şi chiar dacă ar fi vrut cineva cumva să-l strămute pe bogat din locul lui de chin şi osîndă, nu ar fi putut să o facă. De ce? Pentrucă,

  • Soarta ta de dincolo o hotărăşti tu acum.

27 Bogatul a zis: ,Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimeţi pe Lazăr în casa tatălui meu; 28 căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.` (Luca 16:19-31)

Locul tău în veşnicie ţi-l pregăteşti singur astăzi. După ce mori, nu se mai poate schimba nimic. Bogatul, acum cînd a ajuns să înţeleagă că Dumnezeu există cu adevărat şi că credinţa nu este o joacă, ci ceva real, care Dumnezeu cere de la fiecare din noi,ar fi vrut să treacă dincolo, dar nu mai putea… Văzînd aceasta, bogatul îşi dă seamă că mai are 5 fraţi în casa tatălui său care daca nu se împacă cu Dumnezeu urmează să meargă pe aceeaşi cale. Bogatul, în locul de chin a înţeles ceea ce nu înţelegeau fratii lui care erau vii în trup şi locuiau în casa tatălui său. Fraţii lui nu înţelegeau că fiecare om, în timp vieţii sale scurte pe pămînt, îşi hotărăşte soarta sa de dincolo. De aceea el cere lui Avraam, să-l trimită pe Lazăr ca să le spună. Ce i-a răspun Avraam?

29 Avraam a răspuns: ,Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.` 30 ,Nu, părinte Avraame`, a zis el; ,ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.` 31 Şi Avraam i -a răspuns: ,Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.„ (Luca 16:29-30)

De multe ori îi auzim pe oameni spunînd: “Cine ştie ce este cu adevărat dincolo. Nimeni nu a fost acolo ca să vină înapoi să ne spună ce este acolo” Oare chiar aşa să fie? Dar cum ne salutăm noi unii pe alţii zilele acestea? Noi toţi spunem “Hristos a Înviat” şi răspundem “Cu adevărat a înviat”. Dar de unde a înviat Hristos? Dintre cei morţi. Hristos, Fiul lui Dumnezeu a înviat dintre cei morţi şi a venit şi ne-a spus toate aceste lucruri. Deci cum poţi să spui că nu există viaţă după moarte pentrucă nu a înviat nimeni. Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vei crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre cei morţi şi ar veni să-ţi spună despre acest lucru. Faptul că crezi tu astăzi în Domnul Isus sau nu, acesta nu va schimba cu nimic acele două locuri unde poate să meargă sufeltul tău după moarte. Oricum în unul din ele vei merge. Însă Dumnezeu ţi-a dat marea binecuvîntare să poţi alege acum, astăzi unde să mergi după moarte.

  • Morţii care mor în Domnul merg acasă la Domnul

Moartea celui credincios nu este un sfîrşit, ci un început veşnic în casa Domnului. Pavel ştia lucrul acesta de aceea a spus:

Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un cîştig.
22 Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. 23 Sînt strîns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; 24 dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămîn în trup. (Filipeni 1:21-24)

Împreună cu Hristos este cu mult mai bine, nu se poate compara cu viaţa de aici. Deaceea Pavel era atît de motivat şi dornic să se mute împreună cu Domnul. Dar vezi? El fiind încă în viaţă ştia cu siguranţă unde va merge după ce va muri.

Înrebarea mea pentru tine este: “Stii tu unde mergi?” Dacă nu te împaci cu Dumnezeu astăzi, ţine minte că toţi morţii care au murit înainte de a se împăca cu Domnul Isus vor fi judecaţi.

  • Morţii vor fi judecaţi

12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13 Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 15 Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:12-15)

Dacă nu ai reuşit să te împaci cu Domnul Isus încă, o poţi face astăzi. Mîine poate fi prea tîrziu…

  • Morţii în Domnul nu merg la judecată

18 Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.(Ioan 3:18)

Va scăpa de judecata de apoi numai cel care crede în Isus, însă cel care nu crede a şi fost judecat.

Dragul meu, moartea nu este un sfîrşit, ci o trecere dincolo. Locul unde vei fi acolo, depinde de alegerile pe care le-ai făcut în viaţa aceasta. Sufletul omului este o materie veşnică care nu moare niciodată.
Fie ca această sărbătoare a Paştelui Blajinilor, să aducă aminte tuturor oamenilor că soarta lor de dincolo o pot schimba astăzi şi acum, prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Dincolo nimeni şi nimic nu mai poate schimba ceva.

Deaceea dă-mi voie să te întreb dragul meu cititor: “Încotro mergi  tu dacă mori astăzi? Care va fi soarta ta veşnică dacă treci astăzi dincolo? Te-ai împăcat tu cu Dumnezeu prin credinţa în Fiul Său? Astăzi şi acum este timpul şi locul ca să o faci. Acolo unde eşti spune-I Domnului Isus:

Doamne sunt un păcătos… Te rog iartă-mă de toate păcatele mele şi prin jertfa Ta de la cruce, spală-mă de orice păcat. Eliberează-mă Doamne de sub pedeapsa veşnică şi fă-mă un copil al Tău. Dă-mi Duhul Tău cel Sfînt care să mă întărească şi să mă ajute să trăiesc după Sfînt şi curat înaintea Ta. Te-am rugat în Numele lui Isus Hristos.
Amin!  

Anunțuri