Aşa cum nu există pădure fără uscături, tot aşa nu există ţară unde să nu existe oameni răi.  Există oameni răi în Moldova? Avînd în vedere contextul în care ne aflăm chiar acum, cred că întrebarea este de prisos…  Întrebarea nu trebuie de pus, dacă sunt sau nu răi în ţara noastră, ci “Cum să ne comportăm noi,  creştinii,  cu cei răi din ţara noastră?” Aceasta este întrebarea la care vreau să răspund în acest articol. 

Nu invidia pe cel rău

Nu te mînia pe cei răi, şi nu te uita cu jind la ceice fac răul; (Psalmul 37:1)

Expresia “nu te uita cu jind”  se mai poate traduce  şi ca “nu te uita cu invidie”. Cînd unui rău îi merge bine, oamenii obişnuiesc să spună:  “Oare nu-i mai bine şi eu să fiu ca cutare sau cutare? Uite cît de bine îi merge.” Cred că această expresie a fost rostită de foarte multe ori în ţara noastră zilele acestea. Privind la felul cum poliţiştii băteau pe  tineri, copii, bătrâni, fără a face măcar vreo diferenţă între ei… şi cînd vezi că nimeni nu poate să le facă nimic, poate ai început să te uiţi şi tu cu jind la ei. Poate te gîndeşti de ce nu ai proceda şi tu la fel.  Dumnezeu îţi spune astăzi, să nu invidiezi o astfel de purtare.  De ce ? Pentru că vom vedea în următoarul articol despre “Soarta celor răi” şi te vei convinge că nu este nimic de invidiat cu privire la ei.

Depărtează-te de cel rău

Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie. 28 Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sînt supt paza Lui, dar sămînţa celor răi este nimicită.(Pslamul 37:27-28)

Nu lua parte la răul pe care îl fac ei. Nu fi parte din echipa lor. Pentru că cel rău nu va dăinui veşnic în ţară. Pe de altă parte Dumnezeu iubeşte dreptatea şi nu va părăsi pe credinciosul Lui niciodată. Dacă în aceste vremuri ţi se pare că nimeni nu ne va mai face dreptate, apoi asculă bine şi învaţă. Dumnezeu este Acela care ne va face dreptatea! Dar pentru aceasta noi trebuie să alegem să fim drepţi şi să ne depărtam de rău.

Urăşte răul

13 Frica de Domnul este urîrea răului; trufia şi mîndria, purtarea rea şi gura… mincinoasă, iată ce urăsc eu. (Proverbe 8:13)

Dacă spui că eşti creştin şi că te temi de Dumnezeu, atunci vei urî răul. Nu poţi lua parte la planul diabolic al celui rău. Dumnezeu urăşte răul şi nu-l va accepta  niciodată. Dar pe de altă parte, Dumnezeu nu urăşte  şi persoana care face răul. Pentru Dumnezeu persoana noastră are un preţ nespus de mare. Atît de mare încît a dat pe Singurul Lui Fiu să moară pentru salvarea noastră de păcat.  În aceste zile suntem foarte tentaţi să începem să urîm fără precedent… Şi dacă citiţi unele comentarii de pe portalele de ştiri, majoritea îşi exprimă ura faţă de partidul de guvernămînt. Ce facem noi ? Cum să ne purtăm noi în aceste zile? Noi, ca şi Dumnezeu,  să urîm din toată inima răul şi păcatul pe care îl fac oamenii , dar să nu urîm  persoana. Da, ştiu că este greu dar nu e imposibil.  Ura dă naştere la ură.

Confruntă pe cel rău- de altfel vei fi vinovat de moartea lui…

În aceste zile pline de teroare, cînd frica parcă a paralizat  cetăţenii ţării noastre, cei mai mulţi se pare că le este frică să mai confrunte pe cel rău cu adevărul. Le este frică ca nu cumva să fie şi ei arestaţi şi maltrataţi. Ce ne spune Biblia în acest sens ?

Cînd zic celui rău: ,Răule, vei muri negreşit!` şi tu nu -i spui, ca să -l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sîngele lui îl voi cere din mîna ta.
9 Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă dela calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mîntui sufletul.(Ezechiel 33:8-9)

Sîngele tuturor criminalilor va cădea asupra capului tău, dacă alegi să taci astăzi. Răii trebuiesc confruntaţi direct. Dacă spui doar în inima ta “Răule, vei muri negreşit”, dar nu o spui pe faţă, atunci Dumnezeu  va cere din mîna ta sîngele lor. Pentru că ai ştiut adevărul, ai putut să-i atenţionezi cu privire la greşeala lor, ai putut să-i îndemni să se întoarcă de la calea lor rea, dar nu ai făcut-o.  Să nu tăcem în aceste zile de necaz, pentrucă ne va costa prea scump mai apoi.
Dacă confruntăm pe cel rău şi spunem pe faţă adevărul, atunci faptul că se întoarce sau nu de la calea lui rea, nu ţine de noi, ci de alegerea lui personală şi de Dumnezeu care va aduce judecata.

Roagă-te pentru duşmanii tăi

În vestita Predică de pe Munte, Domnul Isus a spus:

Aţi auzit că s’a zis: ,,Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.„ 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? 48 Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit. (Evanghelia după Matei 5:43-48)

Ştiu că pentru unii toate aceste sfaturi par greu de realizat. Şi sunt deacord că prin puterea ta nu vei reuşi. Mai ales în aceste împrejurări. Dar dacă vreai să trăieşti ca şi un fiu de Dumnezeu, la înălţimea chemării tale, trebuie să trăieşti după exemplul Tatălui Ceresc. El nu face să răsară soarele Său numai peste cei buni, ci şi peste cei răi. El nu dă ploaie numai peste cei buni, ci şi peste cei răi. De ce? Pentrucă El este un Dumnezeu desăvîrşit care ne învaţă şi ne îndeamnă şi pe noi să trăim desăvîrşit. A face rău nu este un lucru greu. Însă a  face bine cînd eşti ispitit din toate părţile să răspunzi cu rău, aceasta numai un om desăvîrşit, cu credinţă în Dumnezeu, o poate face. Tu cum alegi să trăieşti, dragul meu?

Dumzeu să ne binecuvinteze să nu invidiem pe cei răi în purtarea lor, să ne dea putere să ne depărtăm de rău şi să urmîm răul. El să ne ajute să avem curajul necesar pentru a confrunta cu Cuvîntul Adevărului pe cel rău îndemnîndu-l să se întoarcă de la calea lui  şi să ne dea putere ca să putem trăi o viaţă desăvîrşită rugîndu-ne pentru vrăjmaşii noştri.

Anunțuri