Intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, este una din cele mai mari sărbători a creştinilor din lumea întreagă. Ce este aceasta sărbătoare? De ce a intrat Isus Hristos într-o zi ca aceasta în Ierusalim? A fost aceasta o simplă intrare, sau aducea cu ea ceva mult mai mult şi mai important? Este ea importantă? Dacă da, de ce?  La toate aceste întrebări vom privi în articolul de astăzi.

Acest Eveniment a împlinit Scriptura

1 Cînd s’au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, în spre muntele Măslinilor, Isus a trimes doi ucenici, 2 şi le -a zis: ,,Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: în el veţi găsi îndată o măgăriţă legată, şi un măgăruş împreună cu ea; deslegaţi -i şi aduceţi -i la Mine.
3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneţi că Domnul are trebuinţă de ei. Şi îndată îi va trimete.„ 4 Dar toate aceste lucruri s’au întîmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice:
5 ,,Spuneţi fiicei Sionului: ,Iată, Împăratul tău vine la tine, blînd şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mînzul unei măgăriţe.„
6 Ucenicii s’au dus, şi au făcut cum le poruncise Isus.(Matei 21:1-6)

Intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, este un triumf asupra a ceea că Sfînta Scriptură este adevărată şi se Împlineşte. Trăim vremuri cînd tot mai multe şi mai multe atacuri se fac la adresa veridicităţii Cuvintului Lui Dumnezeu, Biblia. Tot mai mulţi şi mai mulţi oameni vor să compromită autenticitatea ei. Însă împlinirea acestei Cărţi Sfinte, este dovada cea mai tare, că Ea este adevărată. Intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim, a fost proroocită de Dumnezeu prin gura proorocilor cu mulţi  ani în urmă, şi acum în duminica floriilor, Dumnezeu aduce la împlinire ceea ce a spus prin prooroci! Slăvit să Fie Numele Lui Cel Sfînt pentru aceasta!

Domnul Isus intrat în Ierusalim ca să poată intra mai apoi în viaţa ta!

În Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, în toiul  acestui Eveniment, Domnul Isus spune următoarele Cuvinte:

24 Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă. (Evanghelia după Ioan 12:24-26)

Domnul Isus a trebuit  să intre într-o zi ca  astăzi în Ierusalim, nu numai ca să împlinească Scripturile, ci ca să fie posibilă moartea Sa mai apoi. El este grăuntele care a căzut pe pămînt şi care trebuia să moară. Şi cu toţii ştim că doar peste cîteva zile, mai puţin de o săptămînă, aceiaşi oameni care l-au întîlnit atît de glorios în Ierusalim, au luat şi i-au bătut ţintele în mîini… Isus a intrat în Ierusalim ca mai apoi să poată muri şi prin moartea Sa, să poată aduce multă roadă. Şi această roadă suntem noi, eu şi cu tine, scumpule cititor, pentrucă tot Sînta Scriptură ne spune:

Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53:10-11)

Scumpul meu cititor, înţelegi tu cu adevărat de ce a trebuit Domnul Isus să intre astăzi în Ierusalim? Înţelegi tu că atunci cînd era pe drum spre Ierusalim, în inima lui erai tu şi eu, şi pentru noi toţi, El a ales să facă acest drum?  El, Isus Hristos, a intrat în Ierusalim, ca după moartea şi învierea Sa, să poată intra in inima ta, odată şi pentru totdeauna. Ca să ne poată pune într- o stare după voia Lui Dumnezeu şi împreună prin credinţă şi pocăinţă, noi să devenim “rodul muncii sufletului Lui”. Ooo, dragul meu, de ai şti cît de mult mă rog ca să înţelegi pe deplin cît de mult L-a costat acest drum…

Cum să sărbătoreşti această sărbătoare?

Întrebarea care ne-o punem noi cu toţi astăzi, este “Cum să sărbătoresc această sărbătoare?” Hai să privim la exemplul ucenicilor şi a noroadelor din ziua aceea, şi să învăţăm şi noi cum să sărbătorim această minanată sărbătoare.

  • Fă-L pe Isus Hristos împăratul vieţii tale!

9 Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: ,,Osana Fiul lui David! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!„(Matei 21:9)

Şi Evanghelistul Ioan spune:

12 A doua zi, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13 a luat ramuri de finic, şi I -a ieşit în întîmpinare, strigînd: ,,Osana! Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!„(Evnghelia după 12:12-13)

Domnul Isus Hristos nu este numai Împăratul lui Israel, ci El vrea să fie şi împăratul tău. Nu poţi sărbători această sărbătoare dacă El nu este şi împăratul tău. Primeşte-L azi în viaţa ta ca Domn şi Împărat al vieţii tale şi astfel vei putea să te bucuri din plin de semnificaţia acestei sărbători.

  • Aşterne la picioarele Domnului Isus tot ceea ce eşti şi ce ai!

7 (Ucenicii)Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra. 8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci, şi le presărau pe drum.  (Matei 21:7-8)

Ucenicii Domnului Isus nu aveau nimic la ei. Ei aşa cum am văzut în studiul asupra celor 12 Apostoli (Vezi articolele precedente de pe blog) au lăsat totul şi au urmat pe Isus. Tot ce le-a mai rămas şi tot ce aveau la moment erau hainele lor. Şi în această împrejurare, ei au dat chiar şi haina de pe ei…! Ce exemplu minunat! Aceasta ne arată o dedicare extraordinară. Ne demonstrează că ei s-au pus la dispoziţia Domnului Isus cu tot ceea ce au şi sunt ei.
Mă întreb, ce am dat eu în viaţa aceasta Domnului Isus? Ce ai dat tu dragă cititor? Ce aşteaptă Domnul Isus de la tine ca să-I dai?

  • Aşterneţi viaţa ta!

Tot în capitolul 12 din Evanghelia după Ioan, unde este descris evenimentul intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim, El, Isus Hrisots, în ziua aeea a mai spus:

25 Cine îşi iubeşte viaţa, o va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa vecinică.
26 Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sînt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti. (Evanghelia după Ioan 12:25-26)

Domnul Isus nu te cheamă să-ţi urăşti viaţa. Însă El ne cheamă să ne aşternem vieţile la picioarele Lui, să nu avem nimic mai preţios şi mai presus de El în viaţa aceasta. Pentrucă dacă îţi iubeşti viaţa mai mult decît pe El, o vei pierde… fără nici un folos.

  • Spune oamenilor cine este Isus Hristos cu adevărat!

10 Cînd a intrat în Ierusalim, toată cetatea s’a pus în mişcare, şi fiecare zicea: ,,Cine este acesta?„ 11 ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii„, răspundeau noroadele (Evanghelia după Matei 21:10-11)

Parte din sărbătorirea acestui Eveniment, este să spui oamenilor cine este Isus Hristos. Ce spui tu oamenilor astăzi despre Isus Hristos ? Cine este El pentru tine dragul meu?  Mergi şi spune în această zi, despre Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor, care a intrat în Ierusalim într-o zi ca şi astăzi, pentruca mai apoi , prin credinţă în El, să poată intra şi în viaţa ta.

Ultimul gînd
Zilele aceastea ţara noastră a trecut prin nişte experienţe fără precedent… Am fost martori la terori, intimidări şi minciuni care nu s-au mai văzut într-o ţară “democrată”. Tineri şi bătrîni, sute şi zeci de mii de oameni sunt confuzi şi nu ştiu ce va fi mai departe în ţara noastră. Viitorul nu pare a fi prea stălucit…  Dar în toate aceste împrejurări, mă întreb:  “Oare cum ar fi reacţionat ţara noastră astăzi  dacă în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în loc de partidele de opoziţie ar fi intrat Isus Hristos, Împăratul împăraţilor şi Domn al domnilor?” Care ar fi fost reacţia?
Dar oare să fie totul pierdut?  Dargii mei, ţara noastră are nevoie de o schimbare radicală, dar ea nu va începe fără prezenţa lui Dumnezeu. Numai El poate aduce schimbarea după care tînjesc sufletele noastre. De aceea invită-L, dragă cititor, să vină şi în viaţa ta, să intre ca împărat. Deschide uşa inimii tale, pentrucă El îţi spune:

Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.(Apocalipsa 3:20)

Reclame