În Sfînta Scriptură numele Iacov, este foarte des întîlnit. De aceea pentru a înţelege studiul de astăzi trebuie să facem o  diferenţă dintre persoanele care sau numit cu  acest nume.Prima persoana care s-a numitu cu numele de “Iacov” este Iacov fiul lui Isaac, tatăl celor 12 fii care au devenit cele 12 seminţii ale lui Israel. Al doilea Iacov, este Iacov fiul lui Zebedei, despre care vom învăţa astăzi. Un altul, este “Iacov fiul lui Alfeu” care a fost tot unul din cei 12 Aposotli, Şi al patrulea Iacov, pe care îl întîlnim pe  paginile sfintleor Scripturi, este “fratele de sânge al Domnului Isus”. Astăzi ne von concetra atenţia asupra Apostolului Iacov, fiul lui Zebedei.

Originea

Ca şi tovarăşul său Petru şi Andrei, Iacov fiul lui Zebedei, s-a întîlnit cu Domnul Isus in Galileia. Ceea ce ne face să credem că a fost un Galileian.

Părinţii

Deacolo a mers mai departe, şi a văzut pe alţi doi fraţi: pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, cari erau într’o corabie cu tatăl lor Zebedei, şi îşi cîrpeau mrejile. El i -a chemat. (Matei 4:21)

De cele mai multe ori, cînd numele apostolului Iacov, este menţionat în Scriptură este însoţit şi de expresia ; “fiul lui Zebedei”.
De asemenea avem o relatare Biblică cu privire la mama lui, care era una din femeile ce au stat lîngă crucea lui Isus, la răstignire.

Acolo erau şi multe femei, cari priveau de departe; ele urmaseră pe Isus din Galilea, ca să -I slujească. 56 Între ele era Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iose, şi mama fiilor lui Zebedei. (Matei 27:55-56)

Mama lui Iacov şi Ioan, a fost una dintre femeile Galileiene ce au mers după Isus ca să-i slujească. Mai întîi copii apoi şi mama lor. Ce frumos, părinţii impreună cu copii,  urmează pe Hristos. 
Îmi amintesc cum aproape 10 ani în umră, cînd am crezut din toată inima mea în  Domnul Isus şi L-am primit pe El  ca Domn şi mîntuitor în viaţa mea, am venit acasă ca să îi spun mamei. Dar mama -a zis; “Dacă ai degînd să şi te botezi, să nu mă mai chemi mamă.” A fost o încercare grea… Dar slăvit să fie Domnul pentrucă astăzi, fiindcă am rămas atunci tare în hotărîrea mea, mama mea îl urmează şi ea pe Domnul Isus. Şi este o bucurie nespus de mare pentru mine, să văd rîvna ei pentru Dumnezeu şi  dorinţa de a spune şi altora despre El.  Mă mîndresc că am aşa mamă!

Chemarea lui Iacov

A mers puţin mai departe, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, cari, şi ei, erau într’o corabie, şi îşi dregeau mrejile.
20 Îndată i -a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El.(Marcu 1:19-20)

Iacov şi fratele său,  care erau pescari de meserie, când au fost chemaţi, au lăsat corabia şi pe tatăl lor în ea, împreună cu toţi lucrătorii şi au mers după Domnul Isus. Nimeni şi nimic nu i-a mai putut opri.  Ce te împiedică pe tine astăzi să vii la Isus?

 Unul din ucenicii mai apropiaţi de Domnul Isus

Privind la relaţia Domnului Isus cu ucenicii săi, observăm că au fost câţiva din ei,  cu care Isus Hrisots a avut o relaţie mai apropiată. Iacov este unul din ei. Cînd Domnul Isus merge pe munte şi se schimbă la faţă, Iacov este printre cei 3 ucenici care merg cu el pe munte(Vezi Matei 17:1-2). Cînd Isus  a mers  să vindece fiica fruntaşului Sinagogii,

n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.  (Marcu 5:37)

Care este relaţia ta cu Domnul Isus astăzi? Eşti tu un om după inima lui? A cui plăcere o cauţi mai mult în viaţa aceasta?

Doreşte să fie  mare între ucenici

35 Fiii lui Zebedei, Iacov şi Ioan, au venit la Isus şi I-au zis: ,,Învăţătorule, am vrea să ne faci ce-Ţi vom cere.„ 36 El le -a zis: ,,Ce voiţi să vă fac?„ 37 ,,Dă-ne,„ I-au zis ei, ,,să şedem unul la dreapta Ta şi altul la stînga Ta, cînd vei fi îmbrăcat în slava Ta.„
38 Isus le -a răspuns: ,,Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul, pe care am să -l beau Eu, sau să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?„ 39 ,,Putem,„ au zis ei. Şi Isus le -a răspuns: ,,Este adevărat că paharul pe care -l voi bea Eu, îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veţi fi botezaţi; 40 dar cinstea de a şedea la dreapta sau la stînga Mea, nu atîrnă de Mine s’o dau, ci ea este numai pentru aceia pentru cari a fost pregătită.„ 41 Cei zece, cînd au auzit lucrul acesta, au început să se mînie pe Iacov şi pe Ioan. 42 Isus i -a chemat la El, şi le -a zis: ,,Ştiţi că cei priviţi drept cîrmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpînire. 43 Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru;
44 şi oricare va vrea să fie cel dintîi între voi, să fie robul tuturor. 45 Căci Fiul omului n’a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!„ (Evanghelia după Marcu 10:35-45)

Impulsiv

Cînd s’a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi -a îndreptat faţa hotărît să meargă la Ierusalim. 52 A trimes înainte nişte soli, cari s’au dus şi au intrat într’un sat al Samaritenilor, ca să -I pregătească un loc de găzduit. 53 Dar ei nu L-au primit, pentrucă Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: ,,Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să -i mistuie, cum a făcut Ilie?„ 55 Isus S’a întors spre ei, i -a certat, şi le -a zis: ,,Nu ştiţi de ce duh sînteţi însufleţiţi! (Luca 9:51-55)

Supăraţi că oamenii din Samaria nu au vrut să primească pe Învăţătorul lor, Iacov şi Ioan doresc să-i mistuie pe aceştia cu foc din cer. Dar Domnul Isus îi opreşte. 
Cum reacţionezi tu cînd oamenii te supără? Ce spune Domnul Isus despre reacţia ta? De ce duh eşti însufleţit?

Fiul tunetului

probabil că din pricina caracterului impulsiv Domnul Isus l-a numit pe Iacov şi fratele său Ioan, “Fii tunetului”

Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui Iacov, cărora le -a pus numele Boanerghes, care, tîlmăcit, înseamnă: ,,Fiii tunetului;„(Evanghelia după Marcu 3:17)

Moartea apostolului Iacov

Domnul Isus a vorbit despre moartea lui Iacov cînd i-a zis lui şi fratelui său Ioan următoarele:

,,Este adevărat că paharul pe care -l voi bea Eu, îl veţi bea, şi cu botezul cu care voi fi botezat Eu, veţi fi botezaţi; (Marcu 10:39)

Iocov avea să bea paharul pe care l-a băut şi Domnul Isus. Cum s-a întîmplat aceasta? 

Cam pe aceeaş vreme, împăratul Irod a pus mînile pe unii din Biserică, pentruca să -i chinuiască;
2 şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3 Cînd a văzut că lucrul acesta place Iudeilor, a mai pus mîna şi pe Petru. -Erau zilele praznicului Azimilor. – (Faptele Apostolilor 12:1-3)

Apostolul Iacov, fiul tunetului, a fost prins, chinuit şi apoi ucis cu sabia din pricina credinţei lui în Domnul Isus Hristos. Moartea lui, a fost atât de chinuitoare, că a plăcut tuturor Iudeilor, care urau pe creştini şi le doreau moartea.

Dragul meu cititor, care este viaţa ta înaintea Lui Dumnezeu? Ce vor scri sau ce vor spune oamenii despre tine după moartea ta?

Anunțuri